Help

बँकेचा विस्तार


प्रधान कार्यालय, २५ विभागीय कार्यालये, २१२ शाखा व ५ विस्तारीत कक्ष असा बँकेचा विस्तार आहे.
ग्रामीण आणि नागरी विभागातील सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना व सभासदांना बँकिंगच्या सुविधा सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याच्य दृष्टीने बँकेच्या २१३ शाखा(प्रधान कार्यालयासह) कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३ शाखा सकाळ सायंकाळ असुन ९ शाखा रविवारीही कार्यरत असतात. याखेरीज ५ ठिकाणी विस्तारित कक्ष असून १ ठिकाणी पे ऑफिस ग्राहकांच्या सेवेत रुजू आहे.


विभागीय कार्यालय :

शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता 
आग्रारोड, नाशिक
रोकड कक्ष विभाग
४२२३७२००२२५३२५९६२३३

२५०२२४९
सम्राट हॉटेल समोर, जुना आग्रारोड, नाशिक 422 002, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
४०जिल्हा परीषद, नाशिक४२२३७२००६२५३२५९४६००/२५००२३२आशिर्वाद कॉम्प्लेक्स, जिल्हा परीषद समोर, त्रंबक रोड, नाशिक 422001, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
५५आडगाव४२२३७२५९४२५३२३०३८३२सदाशिव कॉम्प्लेक्स, एस. टी. स्टॅड जवळ, आडगाव, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१२०नगरपालिका, नाशिक४२२३७२०१०२५३२५०१९९४नासिक महानगर पालीका इमारतीजवळ, मेनरोड, नाशिक 422001, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१२१मखमलाबाद४२२३७२०११२५३२५३०४७०गंगाधर पा, मखमलाबाद, नाशिक 422003, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१२५पिंप्री सैय्यद४२२३७२५४३२५३२२३५२७१/२२३५७५१मु.पो. पिंप्री सैय्यद, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१८६पंचवटी कारंजा४२२३७२०१७२५३२५१४९४१अपिबाई अपार्टमेंट, कोंडाजी चिवडा शेजारी, मालविय चौक, पंचवटी नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२१४म्हसरुळ४२२३७२०२५२५३२५३३१५५भाग्यलक्ष्मी मंगल काया, गुलमोहोर बसस्टॉप, दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२१५दरी४२२३७२५४६२५३२२१२४३७मु.पो. दरी, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२१७मार्केट यार्ड, पेठ रोड, नासिक४२२३७२०२७२५३२५३४१३४आर. टी. ओ. ऑफीस समोर, मार्केट यार्ड, नाशिक 422 004,
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
मेनरोड४२२३७२००३०२५३२५०२२४९वैेशाली टॉवर, चित्रमंदिर थिएटर जवळ, मेनरोड, नाशिक 422 001, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
४३गिरणारे४२२३७२५३९०२५३२२१५५५१मु.पो. गिरणारे, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
५४देवळाली नाका४२२३७२००७०२५३२२२३८२५जुना देवळाली नाका, द्वारका चौक, सव्हिस रोड मुबई महामार्ग, नाशिक 9, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
६८सातपुर४२२३७२००९०२५३२३५०६७९सातपुर विविध कार्यकारी सोसायटीची इमारत, सातपुर, नाशिक 422007, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१६२गंगापुर रोड४२२३७२०१३०२५३२५७०८९८मराटा विद्या प्रसारक समाज संस्था परीसर, गंगापुर रोड, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१७६मॉडेल कॉलनी४२२३७२०१५०२५३२३४२०८९यशवंत को. हौ. सोसा., कॉलेज रोड, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१८१सिडको,नासिक४२२३७२०१६०२५३२३९३५५८परीजात हॉस्पिटल जवळ, औदुंबर स्टॉप नविन सिडको, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२०६आनंदवल्ली४२२३७२०१९०२५३२५७५५०२पायस अपार्टमेंट, उपाध्येहॉस्पीटल जवळ, गंगापुर रोड, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२०७पवननगर४२२३७२०२००२५३२३७२४१४कृष्णाई सदन, पाण्याच्या टाकी जवळ, अंबड लिंक रोड, नासिक, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२१२पाथर्डी फाटा४२२३७२०२४०२५३२३८३१४०रघुकुल संकुल, बंधुराल हॉटेल मागे, हॉटेल ताज समोर, मुंबई महामार्ग नाशिक, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
२१नासिक रोड४२२३७२००४०२५३२४६५३०९गणेश मार्केट, आंबेडकार रोड, रेल्वेस्टेशन जवळ, नासिकरोड, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
५१भगुर४२२३७२५४००२५३२४९१५३३गायकवाड लेन, मारुती मंदिराजवळ, भगुर नाशिक 422502, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
६९नासिक शुगर,पळसे४२२३७२५४१०२५३२८०२१८८मु.पो. नासिक शुगर,पळसे, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१०४माडसांगवी४२२३७२५४२०२५३२२२८०७१मु.पो. माडसांगवी, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१३२शिंदे४२२३७२५४४०२५३२८०२१३६मु.पो. शिंदे, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१७३गांधीनगर४२२३७२०१४०२५३२४१५५०८10-निर्माण भवन, निर्माण सोसा, टागोर नगर, नाशिक पुना रोड, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१९७मुक्तीधाम४२२३७२०१८
०२५३२४६४४५७श्री विठ्ठल चेंबर्स, ओेंकार हॉस्पीटल जवळ, गायकवाड मळा, नासिकरोड, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
१९८ओढा४२२३७२५४५०२५३२२१८४०८मु.पो. ओढा, तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२०८जेलरोड४२२३७२०२१०२५३२४१२८८८श्री प्रसन्न हौ. सोसा. सौलानीबाबा स्टॉप, नासिकरोड, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२०९देवळाली कॅम्प४२२३७२०२२०२५३२४९७२९८बळवंत प्लझा, आनंदरोड, देवभली कॅम्प, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
२१०देवळाली गाव४२२३७२०२३०२५३२४५६१७९विजय चेंबर्स, म्हसोबा मंदिरामागे, महात्मा गांधी रोड, देवळाली गांव, नाशिक , तालुका : नासिक, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
सिन्नर४२२३७२०२८०२५५१२२००४८सहाकर भवन, जाखडी गल्ली, सिन्नर, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
४१नांदूरशिगोटे४२२३७२५६४०२५५१२६३२३२मु.पो. नांदूरशिगोटे, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
६५ठाणगांव४२२३७२५६५०२५५१२७५८३०मु.पो. ठाणगांव, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
८०पांढुर्ली४२२३७२५६६०२५५१२६९५७२मु.पो. पांढुर्ली, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
८३दोडी बु.४२२३७२५६७०२५५१२६१५०४मु.पो. दोडी बु., तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
११६दापूर४२२३७५७०
०२५५१२६६३३१मु.पो. दापूर, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
१३०सोनांबे४२२३७२५७१०२५५१२७२३४५मु.पो. सोनांबे, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
१५०चास४२२३७२५७४०२५५१२६०६३२मु.पो. चास, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
१९वावी४२२३७२५६२०२५५१२८३४२४मु.पो. वावी, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
२२वडांगळी४२२३७२५६३०२५५१२८१०२६मु.पो. वडांगळी, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
६६मार्केट यार्ड, सिन्नर४२२३७२०२९०२५५१२२०००६मार्केट यार्ड जवळ सिन्नर, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
१११सोमठाणे४२२३७२५६८०२५५१२८०१२६मु.पो. सोमठाणे, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
११५देवपुर४२२३७२५६९०२५५१२७६५२६मु.पो. देवपुर, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
१३७बारागांव पिंप्री४२२३७२५७२०२५५१२८७९३४मु.पो. बारागांव पिंप्री, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
१४९पाथरे४२२३७२५७३०२५५१२८६५६७मु.पो. पाथरे, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
१७८शहा४२२३७२५७५०२५५१२८५४२५मु.पो. शहा, तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
१९१म-हळ बु.४२२३७२५७६०२५५१२६४७४१मु.पो. म-हळ बु., तालुका : सिन्नर, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
२४निफाड४२२३७२५८६०२५५०२४१०५७सहाकर भवन, पंचायत समिती शेजारी, निफाड 422 303, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
५३काकासाहेब नगर,रानवड४२२३७२५०८०२५५०२५७८३२मु.पो. काकासाहेब नगर,रानवड, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१००उगांव४२२३७२५११०२५५०२४४३०१मु.पो. उगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
११२वनसगांव४२२३७२५१३०२५५०२४४१२८मु.पो. वनसगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१२२नैताळे४२२३७२५१४०२५५०२४८४५३मु.पो. नैताळे, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१३४मार्केट यार्ड, निफाड४२२३७२५८९०२५५०२४११३४स्फुर्ती हो. सोसा., ह्लाुंँदे मंगल कार्यालयाजवळ, गणेश नगर, निफाड , तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१३८नांदुर्डी४२२३७२५१६०२५५०२५७८१६मु.पो. नांदुर्डी, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१४२नांदुरमध्यमेश्वर४२२३७२५१९०२५५०२४९६४२मु.पो. नांदुरमध्यमेश्वर, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१५५कोठुरे४२२३७२५२००२५५०२४०३९०मु.पो. कोठुरे, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१९४जळगांव४२२३७२५२२०२५५०२४०४३५मु.पो. जळगांव , तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
पिंपळगांव बसवंत४२२३७२५८५०२५९२२५३७८३निफाड फाटा, पिंपळगांव बसवंत, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
२९ओझर तांबट४२२३७२५८७०२५५०२७५०५३मु.पो. ओझर तांबट, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
३९भाऊसाहेब नगर पिंपळस४२२३७२५४८०२५५०२४३५३५मु.पो. भाऊसाहेब नगर पिंपळस, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
६०कसबेसुकेणे४२२३७२५५००२५५०२७९२७७मु.पो. कसबेसुकेणे, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१०१पालखेड४२२३७२५१२०२५५०२२३३०९मु.पो. पालखेड, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
११३कोकणगांव४२२३७२५५२०२५५०२५९०५८मु.पो. कोकणगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
११४यशवंत मार्केट,ओझर४२२३७२५८८०२५५०२७५५२४मु.पो. यशवंत मार्केट,ओझर , तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१५३दावचवाडी४२२३७२५५३०२५५०२२४१३२मु.पो. दावचवाडी, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१५४शिरवाडे वणी४२२३७२५५४०२५५०२२२०३९मु.पो. शिरवाडे वणी, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१५९मुखेड (गोंडेगांव)४२२३७२५५६०२५५०२५०३८४मु.पो. गोदेगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१८२मा. यार्ड, पिंपळगांव(बं)४२२३७२५९०.
०२५५०२५०७३३मु.पो. माह्र्लोँट यार्ड,पिंपळगांव(बं), तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१९३साकोरे (मिग)४२२३७२५५७०२५५०२५८५३२मु.पो. साकोरे मिग, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
१०लासलगांव४२२३७२१५२०२५५०२३३०१२मु.पो. लासलगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
४८देवगांव४२२३७२५०७०२५५०२८६५२२मु.पो. देवगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
७४विंचुर४२२३७२५०९०२५५०२६१२१७मु.पो. विचूंर, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
९४मार्केट यार्ड लासलगांव४२२३७२१५३०२५५०२६८४१७मु.पो. मार्केट यार्ड लासलगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
९७खेडले-झुंगे४२२३७२५१००२५५०२६३२५९मु.पो. खेडले-झुंगे, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१२७गोदेगांव४२२३७२५१५०२५५०२६५२२५मु.पो. गोदेगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१४०शिरवाडे४२२३७२५१७०२५५०२६२२७१मु.पो. शिरवाडे, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१४१वाकद४२२३७२५१८०२५५०२६२३९०मु.पो. वाकद, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१६८खडकमाळेगांव४२२३७२५९७०२५५०२६४२४९मु.पो. खडकमाळेगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१६९धारणगांव खडक४२२३७२५२१०२५५०२४८२००मु.पो. धारणगांव खडक, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
२६सायखेडा४२२३७२५४७०२५५०२३२०३२मु.पो. सायखेडा, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
४९चांदोरी४२२३७२५४९०२५५०२३२०८८मु.पो. चांदोरी, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
७३म्हाळसाकोरे४२२३७२५५१०२५५०२३१३४३मु.पो. म्हाळसाकोरे, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१५६करंजगांव४२२३७२५५५०२५५०२३८४५०मु.पो. करंजगांव, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
१९५व-हे दारणा (चितेगांव फाटा)४२२३७२५५८०२५५०२३७८८३मु.पो. व-हे दारणा (चितेगांव फाटा), तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
२०५भेंडाळी४२२३७२५५९०२५५०२८१५२४मु.पो. भेंडाळी, तालुका : निफाड, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
३३दिंडोरी४२२३७२५८२०२५५७२२१०२७रंगानाना संकुल जवळ, दिंडोरी, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
४७जानोरी४२२३७२५२५०२५५७२७५०३२मु.पो. जानोरी, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
६३ननाशी४२२३७२५२७
०२५५७२६२६६४मु.पो. ननाशी, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
१०५उमराळे४२२३७२५३००२५५७२२६३९४मु.पो. उमराळे, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
१२६मोहाडी४२२३७२५३१०२५५७२७४५३२मु.पो. मोहाडी, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
२०१मार्केट यार्ड, दिंडोरी४२२३७२५८३०२५५७२२२६६३निळवडी रोड, स्वामी समर्थ मंदिराजवळ, दिंडोरी, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
२०सुरगाणा४२२३७२५९२०२५९३२२३३३०मु.पो. सुरगाणा, तालुका : सुरगाणा, जिल्हा : नाशिक
७६बा-हे४२२३७२५७७मु.पो. बा-हे, तालुका : सुरगाणा, जिल्हा : नाशिक
७७उंबरठाण४२२३७२५७८मु.पो. उंबरठाण, तालुका : सुरगाणा, जिल्हा : नाशिक
१६५बोरगांव४२२३७२५७९०२५९३२३३५५८मु.पो. बोरगांव, तालुका : सुरगाणा, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
१७पेठ४२२३७२५९१०२५५८२२५५२४मु.पो. पेठ, तालुका : पेठ, जिल्हा : नाशिक
९३करंजाळी४२२३७२५६००२५५८२३४५२४मु.पो. करंजाळी, तालुका : पेठ, जिल्हा : नाशिक
१७७जोगमोडी४२२३७२५६१मु.पो. जोगमोडी, तालुका : पेठ, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
घोटी४२२३७२१२६०२५५३२२०५३२मार्केट यार्ड समोर, बस स्टॅड जवळ, घोटी, तालुका : इगतपुरी, जिल्हा : नाशिक
३०इगतपुरी४२२३७२५८४०२५५३२४४०७२मु.पो. इगतपुरी, तालुका : इगतपुरी, जिल्हा : नाशिक
८८सांजेगांव४२२३७२५३३२०४३८५मु.पो. सांजेगांव, तालुका : इगतपुरी, जिल्हा : नाशिक
९२अस्वली स्टेशन४२२३७२५३४०२५५३२२६०३२मु.पो. अस्वली स्टेशन, तालुका : इगतपुरी, जिल्हा : नाशिक
१०७टाकेद४२२३७२५३५०२५५३२३२१२३मु.पो. टाकेद, तालुका : इगतपुरी, जिल्हा : नाशिक
१९०वाडीव-हे४२२३७२५३६०२५५३२३६६३७मु.पो. वाडीव-हे, तालुका : इगतपुरी, जिल्हा : नाशिक
१९६कवडदरा४२२३७२५३७०२५५३२०२००४मु.पो. कवडदरा, तालुका : इगतपुरी, जिल्हा : नाशिक
२१६गोंदे दुमाला४२२३७२५३८०२५५३२२५६४३मु.पो. गोंदे दुमाला, तालुका : इगतपुरी, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
२३सायने बु.४२३३७२५०२०२५५४२७५५३६मु.पो. दाभाडी, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
४४मार्केट यार्ड,मालेगांव४२३३७२१०३०२५५४२५२१५४मु.पो. मार्केट यार्ड,मालेगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
५७झोडगे४२३३७२५०५०२५५४२८५६२९मु.पो. झोडगे, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
६४कळवाडी४२३३७२५०७०२५५४२६६१४०मु.पो. कळवाडी, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
८१मालेगांव कॅम्प४२३३७२१०४०२५५४२५२६३५मु.पो. मालेगांव कॅम्प, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१०२करंजगव्हाण४२३३७२५१००२५५४२६८१६२मु.पो. करंजगव्हाण, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१४३वडेल४२३३७२५१३०२५५४२७३६०८मु.पो. वडेल, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१८५पाडळदे४२३३७२५१९०२५५४२६३४३०मु.पो. पाडळदे, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
१४मालेगांव४२३३७२१०१०२५५४२३५७५६मु.पो. मालेगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१८टिळकरोड मालेगांव४२३३७२१०२०२५५४२३००७५मु.पो. टिळकरोड मालेगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
४५वडनेर खाकुर्डी४२३३७२५०४०२५५४२७७७९३मु.पो. वडनेर खाकुर्डी, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
८७रावळगांव४२३३७२५०८०२५५४२७०२४८मु.पो. रावळगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
९५आघार बु.४२३३७२५०९०२५५४२६९४४२मु.पो. आघार बु., तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
११०पाटणे४२३३७२५११०२५९८२५३४२१मु.पो. पाटणे, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१४८दाभाडी शहर४२३३७२५१४०२५५४२७५६७२मु.पो. दाभाडी शहर, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१५७तळवाडे४२३३७२५१५मु.पो. तळवाडे, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१८९विराणे४२३३७२५२०मु.पो. विराणे, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
सटाणा४२२३७२१५१०२५५५२२३०३४मु.पो. सटाणा , तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
३८लखमापुर४२२३७२५५००२५५५२३५६३१मु.पो. लखमापुर, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
५०मार्केट यार्ड,सटाणा४२२३७२१५२०२५५५२२३११६मु.पो. मार्केट यार्ड,सटाणा, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
५२डांगसौदाणे४२२३७२५५१०२५५५२३६५२२मु.पो. डांगसौदाणे, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
७५बा्रहमणगांव४२२३७२५५३०२५५५२७५१६१मु.पो. बा्रहमणगांव, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
१७२विरगांव४२२३७२५५७०२५५५२५३६५४मु.पो. विरगांव, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
१८७कंधाणे४२२३७२५५८०२५५५२५६६४२मु.पो. कंधाणे, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
२०२सटाणा शहर४२३३७२१५३०२५५५२२३९५८मु.पो. सटाणा शहर, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
नामपुर४२३३७२५४७०२५५५२३४३२४मु.पो. नामपुर, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
३७ताहाराबाद४२३३७२५४९०२५५५२४२२२४मु.पो. ताहाराबाद, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
६२जायखेडा४२३३७२५५२०२५५५२३३४२०मु.पो. जायखेडा, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
८४आसखेडा४२३३७२५५४०२५५५२३७६३९मु.पो. आसखेडा, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
१०३मुल्हेर४२३३७२५५५०२५५५२६८२३८मु.पो. मुल्हेर, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
११९निताणे४२३३७२५५६०२५५५२७३१५८मु.पो. निताणे, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
१४७मार्केट यार्ड,नामपुर४२३३७२५४८०२५५५२३४२३१मु.पो. मार्केट यार्ड,नामपुर, तालुका : सटाणा, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
कळवण४२२३७२६०१०२५९२२२१०३२मु.पो. कळवण, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
३५अभोणा४२३३७२५३८०२५९२२४००२८मु.पो. अभोणा, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
८९कनाशी४२३३७२५४१०२५९२२४४०७०मु.पो. कनाशी, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
९०मार्केट यार्ड,कळवण४२२३७२६०२
०२५९२२२१०६२मु.पो. मार्केट यार्ड,कळवण, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
९१बेज४२३३७२५४००२५९२२२७१४१मु.पो. बेज, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
११७दळवट४२३३७२५४१०२५९२२४५०६५मु.पो. दळवट, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
११८पाळेखु.४२३३७२५४२०२५९२२४८०२२मु.पो. पाळेखु., तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
१२३देसराणे४२३३७२५४३०२५९२२३७६४२मु.पो. देसराणे, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
१३१ओतुर४२३३७२५४४०२५९२२२४४५८मु.पो. ओतुर, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
१३९जयदर४२३३७२५४५०२५९२२२३८५१मु.पो. जयदर, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
२०४मोकभणगी४२३३७२५४६०२५९२२२५०१६मु.पो. मोकभणगी, तालुका : कळवण, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
२५उमराणा४२३३७२५०१०२५९८२६४४३८मु.पो. उमराणा, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
२७देवळा४२२३७२६०००२५९८२२८२५०मु.पो. देवळा, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
७०लोहणेर४२३३७२५२९०२५९८२३२६३६मु.पो. लोहणेर, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
१०६खर्डे४२३३७२५३००२५९८२३३४४६मु.पो. खर्डे, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
१०९पिंपळगांव वाखारी४२३३७२५३१०२५९८२३९३२२मु.पो. पिंपळगांव वाखारी, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
१४४खामखेडा४२३३७२५३२०२५९८२९२२५१मु.पो. खामखेडा, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
१४५भऊर४२३३७२५३३०२५९८२७४६१०मु.पो. भऊर, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
१४६मेशी४२३३७२५३४०२५९८२५७२५९मु.पो. मेशी, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
१७९वसंतदादा सा.का.विठेवाडी४२३३७२५३५०२५९८२३२६६२मु.पो. वसंतदादा सा.का.विठेवाडी, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
१८३दहिवड४२३३७२५३६०२५९८२२६१३३मु.पो. दहिवड, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
२११महाल पाटणे४२३३७२५३७0मु.पो. महाल पाटणे, तालुका : देवळा, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
१५चांदवड४२२३७२५९५०२५५६२५२२८०मु.पो. चांदवड, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
३४वडनेर-भैरव४२२३७२५०१०२५५६२७५६५३मु.पो. वडनेर-भैरव, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
४६वडाळीभोई४२२३७२५०२०२५५६२७०४३६मु.पो. वडाळीभोई, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
७१काजी सांगवी४२२३७२५०३०२५५६२४५०२२मु.पो. काजी सांगवी, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
७२देवरगांव४२२३७२५०४०२५५६२४०५३३मु.पो. देवरगांव, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
८६दुगांव४२२३७२५०५०२५५६२८४०३९मु.पो. दुगांव, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
९८सोग्रस४२२३७२५०६०२५५६२५४५२३मु.पो. सोग्रस, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
१२९बहादुरी४२२३७२५२३०२५५६२५५६४५मु.पो. बहादुरी, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
१५१माकेट यार्ड,चांदवड४२२३७२५९६०२५५६२५२३६५मु.पो. माकेट यार्ड,चांदवड, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
१५२निमोण४२३३७२५२१०२५५६२८२०४९मु.पो. निमोण, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
१६६दिघवद४२३३७२५२२०२५५६२६६५२४मु.पो. दिघवद, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
१६७रायपुर४२३३७२५२३०२५५६२४७४६०मु.पो. रायपुर, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
१८४भाटगांव४२३३७२५२४
०२५५६२२२३०६मु.पो. भाटगांव, तालुका : चांदवड, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
११येवला४२३३७२३५२०२५५९२६५०३५मु.पो. येवला, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
४२अंदरसुल४२३३७२५५९०२५५९२६०२२९मु.पो. अंदरसुल, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
५८ज.रोड येवला४२३३७२३५३०२५५९२६५१४३मु.पो. ज.रोड येवला, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
७८मुखेड४२३३७२५६००२५५९२२३५४४मु.पो. मुखेड, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
८५पाटोदा४२३३७२५६१०२५५९२६२२६४मु.पो. पाटोदा, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
९६जळगांव नेऊर४२३३७२५६२०२५५९२४३२३८मु.पो. जळगांव नेऊर, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
१०८नगरसुल४२३३७२५६३०२५५९२६१००२मु.पो. नगरसुल, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
१३५मार्केट यार्ड,येवला४२३३७२३५४०२५५९२६६१५१मु.पो. मार्केट यार्ड,येवला, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
१३६सायगांव४२३३७२५६४०२५५९२६४५०५मु.पो. सायगांव, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
१८०भारम४२३३७२५६५०२५५९२४४८३७मु.पो. भारम, तालुका : येवला, जिल्हा : नाशिक
२२०राजापुर४२३३७२३५५मु.पो. राजापुर तालुका : येवला जिल्हा : नाशिक
२२१सावरगाव४२३३७२३५६मु.पो. सावरगाव तालुका : येवला जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
१३मनमाड४२३३७२०५३०२५९१२२२२६६मु.पो. मनमाड, तालुका : नांदगांव, जिल्हा : नाशिक
१६०मनमाड शहर४२३३७२०५२०२५९१२२२३०८मु.पो. मनमाड शहर, तालुका : नांदगांव, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
१२नांदगांव४२२३७२५९८०२५५२२४२४६१मु.पो. नांदगांव, तालुका : नांदगांव, जिल्हा : नाशिक
६१बोलठाण४२२३७२५२५०२५५२२४५३२९मु.पो. बोलठाण, तालुका : नांदगांव, जिल्हा : नाशिक
८२वेहेळगांव४२२३७२५२६०२५५२२४७८७८मु.पो. वेहेळगांव, तालुका : नांदगांव, जिल्हा : नाशिक
१३३नांदगांव शहर४२२३७२५९९०२५५२२४२३०९मु.पो. नांदगांव शहर, तालुका : नांदगांव, जिल्हा : नाशिक
१८८न्यायडोंगरी४२३३७२५२७०२५५२२४६४६६मु.पो. न्यायडोंगरी, तालुका : नांदगांव, जिल्हा : नाशिक
२००बाणगांव४२३३७२५२८०२५५२२५९६४४मु.पो. बाणगांव, तालुका : नांदगांव, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
१६वणी४२२३७२५२४०२५५७२२०१४२मु.पो. वणी, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
५६खेडगांव४२२३७२५२६०२५५७२३५६४७मु.पो. खेडगांव, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
७९मातेरेवाडी४२२३७२५२८०२५५७२३७०२०मु.पो. मातेरेवाडी, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
९९करंजवन४२२३७२५२९०२५५७२५६२५८मु.पो. करंजवन, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
२१३वरखेडा४२२३७२५३२०२५५७२३७८४७मु.पो. वरखेडा, तालुका : दिंडोरी, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
२८हरसुल४२२३७२५८००२५५८२२७२३४मु.पो. हरसुल, तालुका : त्रंबक, जिल्हा : नाशिक
३१त्र्यंबकेश्वर४२२३७२५९३०२५९४२३३१२२मु.पो. त्र्यंबक, तालुका : त्रंबक, जिल्हा : नाशिक
१६४ठाणापाडा४२२३७२५८१०२२५८२३७०१०मु.पो. ठाणापाडा, तालुका : त्रंबक, जिल्हा : नाशिक
शाखेचा कोड नंबरशाखेचे नावमायकर कोड (MICR Code)एस टी डी कोडफोन नंबरशाखेचा संपुर्ण पत्ता
३६निमगांव४२३३७२५०३०२५९८२५६८३९मु.पो. निमगांव , तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
५९सोनज४२३३७२५०६०२५९८२२६२०८मु.पो. सोनज, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१२८मळगांव४२३३७२५१२०२५९८२२२१३६मु.पो. मळगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१६१सोदाणे४२३३७२५१६०२५९८२७७४३७मु.पो. सोदाणे, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१६३येसगांव४२३३७२५१७०२५९८२७६३३७मु.पो. येसगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१७०संगमेश्वर मालेगांव४२३३७२१०५०२५५४२५०२१८मु.पो. संगमेश्वर मालेगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१७५जळगांव निंबायती४२३३७२५१८०२५९८२३६७४६मु.पो. जळगांव निंबायती, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक
१९९सटाणानाका,मालेगांव०२५५४२५३४७४मु.पो. सटाणानाका,मालेगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : नाशिक