Help

बिगर शेती कर्ज


अ.नं. 
नागरी व ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था
नागरी व व्यापारी सहकारी बँका
पगारदार सहकारी पतसंस्था
ग्राहक सहकारी संस्था
सहकारी साखर कारखाने
सहकारी ख.वि.संघ व पणन संस्था
मजूर बांध.सह.संस्था
१) ऑर्डरच्या तारणावरील कर्ज
२) मंजूर बिलाच्या तारणावरील कर्ज
प्राथ.शेती संस्था - कॅश क्रेडीट कर्ज हुंडी मर्यादा
ग्रामीण कारागीर संस्था
१०वैयक्तिक कर्जपुरवठा -
१) सोने / चांदी दागिन्यांचे तारणावरील कर्ज पुरवठा (व्याजदर ११.८८ %)
२) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्राच्या तारणावरील कर्ज पुरवठा
३) गृहोपयोगी वस्तु खरेदीसाठी कर्ज पुरवठा
४) वाहन कर्ज ( दुचाकी व चारचाकी )
५) वेअर हाऊस रिसिटच्या तारणावरील कर्जपुरवठा
६) फ्लॅट - खरेदी / घर बांधणी कर्ज
(व्याजदर १२ %)
७) शैक्षणिक कर्ज (व्याजदर १३ %) -
अ) अर्जदार कायम पगारदार असल्यास
ब) अर्जदार शेती व्यावसायिक असल्यास
११लघुउद्योग (Non Farm Sector) कर्ज पुरवठा
१२स्वयं सहाय्यता बचत गट
(‍‌कर्ज मागणीसाठीचे अर्ज डाऊनलोड मध्ये उपलब्ध आहेत.)